Veelgestelde vragen

De eigenaren wilden alle bomen tegelijk kappen, zodat er over 200 jaar weer een oude Laan zou staan, met even oude bomen. Dit omdat sommige bomen dood gingen of aangetast waren door zwammen. De Bomenstichting heeft alle bomen laten onderzoeken door een onafhankelijke expert. Het blijkt dat de conditie van de bomen in de laan voor het merendeel goed tot redelijk is. Wij kiezen er nu voor om de bomen zo lang mogelijk te behouden, omdat ze een grote ecologische waarde hebben. Onder voorwaarde dat de situatie veilig blijft.

Slechts 12% van de bomen was in een slechte conditie. Van de slechte bomen zijn de meeste gesneuveld door de hevige valwind die Leersum teisterde op 18 juni 2021. De overige slechte bomen worden weggehaald als ze een veiligheidsrisico vormen. We laten de bomen jaarlijks onderzoeken. Sommige bomen hebben wel vitaliteitsproblemen, maar vormen geen onaanvaardbaar veiligheidsrisico. Voor de dieren en planten is een oude boom met vele holten of een dode oude stam juist van grote waarde. De veiligheid gaat altijd voor, maar als die niet in het geding is, dan is behoud van biodiversiteit voor de Stichting heel belangrijk.

De levenscyclus van een boom bestaat uit een groeifase, een volwassen fase en een ouderdomsfase. Een boom groeit heel geleidelijk naar de volwassen fase en veroudert ook heel geleidelijk. Bij grote beuken beslaat de ouderdomsfase een periode van 50 jaar of meer. De vitaliteit gaat dan geleidelijk achteruit, er ontstaan vaak holtes in de bomen door houtrotzwammen. Ecologisch gezien wordt de boom steeds waardevoller en ook vanuit veiligheidsoogpunt kunnen de bomen vaak nog tientallen jaren mee. Wel is het natuurlijk zaak om de gezondheidsstaat van de bomen nauwlettend in de gaten te houden. Afvallende takken en stambreuken moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Een boomdeskundige kan de conditie van bomen helemaal doorgronden en waar nodig de juiste maatregelen adviseren dan wel uitvoeren. 

De stichting houdt de veiligheid van de bomen scherp in de gaten en heeft hierover duidelijke afspraken gemaakt met de eigenaren en de gemeente.  We zijn reeds begonnen met de uitvoering van een grote onderhoudsbeurt om de veiligheid te waarborgen, waarbij dode en afstervende takken worden verwijderd uit monumentale beuken en eiken. Ook houden wij een logboek bij van de kwaliteit en levensverwachting van iedere boom. Jaarlijks schakelen wij een gecertificeerd boomdeskundige in om de laan op veiligheid te beoordelen. De aanbevolen veiligheidsmaatregelen worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Het beheer van de stichting is erop gericht, dat de laan veilig is onder normale omstandigheden, dat wil zeggen tot windkracht 8. Maar ook met zware storm, vanaf windkracht 8, is negentig procent van de eventuele stormschade te voorkomen door goed en stelselmatig onderhoud. Hoe goed het beheer ook is, stormschade kan niet geheel uitgesloten worden en zelfs kerngezonde bomen leggen soms het loodje bij zwaar weer. Kortom, het betreden van de laan bij zware storm is niet geheel zonder risico. De laan betreden is dan op eigen risico. Dit is ook wettelijk zo geregeld. Wij dienen de veiligheid onder normale omstandigheden door regelmatig onderhoud te garanderen, daarboven wordt het overmacht.

Dat hangt helemaal van de soort zwam af en de reactie van de boom op de zwam. De toekomstverwachting van een boom met houtrotzwammen is voor een groot deel voorspelbaar. Soorten als tonderzwam, lakzwam en dikrandtonderzwam bijvoorbeeld, hebben 5 tot 10 jaar nodig om de boom te vellen. Door de ringen van een paddenstoel te tellen, kan een expert zien hoe oud hij is. Bij een reuzenzwam dient de boom helaas meteen gekapt te worden. Wij laten de bomen regelmatig door experts controleren en nemen actie indien nodig.

Nadat de grote onderhoudsbeurt is afgerond, maakt een gespecialiseerd bedrijf een beheerplan voor de komende 25 jaar. Dit beheerplan zal erop gericht zijn de laan zo goed mogelijk in stand te houden. Ontstane gaten worden opgevuld met nieuwe aanplant. Afhankelijk van de biodiversiteitswaarde kunnen stamstukken worden geveld en ook op deze gaten bomen herplant worden.

Als uit de controle blijkt dat een boom of een aantal bomen om veiligheidsredenen niet langer gehandhaafd kunnen worden.

De stichting zet in op het zo lang mogelijk behouden van de bestaande, oude bomen. De gaten die ontstaan doordat een boom doodgegaan is of gekapt moest worden om veiligheidsredenen, worden direct opgevuld met nieuwe bomen. Het beeld zal dus een laan zijn die volledig in tact is met hier en daar nieuwe aanplant. De stichting zal nooit alle bomen tegelijk kappen en de laan in een keer helemaal vervangen. Daardoor zal de laan uit bomen van verschillende leeftijden bestaan, waarbij naar verwachting de hele laan over vijftig jaar wel vervangen zal zijn.

De holtes die zijn ontstaan in de beuken door houtrot, doen dienst als rust- en verblijfplaats en nestplaats van boom bewonende diersoorten. Dat kunnen zoogdieren zijn zoals vleermuizen, eekhoorns en boommarters, of vogels zoals de zeldzame zwarte specht en de bosuil. Door de omvang en hoogte van hun kronen bieden de beuken van de Broekhuizerlaan ook nestgelegenheid aan talloze andere vogelsoorten. Vleermuizen gebruiken de laan ook om zich te oriënteren als ze foerageren.

Bijna al deze diersoorten zijn ook beschermd, waarbij het beschermingsregime per soort kan verschillen. Vleermuizen hebben de hoogste beschermingsgraad. Wij willen goed voor het behoud van deze soortenrijkdom zorgen, een belangrijke reden voor ons om de oude bomen zo lang mogelijk te handhaven.

De zomerperiode, of beter gezegd vanaf het moment dat de bladknoppen open gaan tot een maand voor het vallen van de bladeren (eind augustus). Dit is “boomtechnische” de beste periode omdat de boom zich dan optimaal kan weren tegen schimmels en parasieten die via de snoeiwond kunnen binnendringen.

Ja dat kan gebeuren. Het broedseizoen valt deels samen met de optimale snoeiperiode. Boomtechnisch gezien is het broedseizoen dus ook de beste periode om de boom te snoeien. Zeker bij de oude beuken van de Broekhuizerlaan luistert dit nauw. Uiteraard schakelt de stichting eerst een ecoloog in om de bomen te inspecteren op nesten. Bomen met nesten worden ontzien.

Ja, Stichting Behoud en Beheer Broekhuizerlaan is aangewezen als ANBI.